[ ยุทธศาสตร์ ] : [ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ]


แผนยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์การสรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
6. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
          กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
          กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมสิทธิเด็ก
          กลยุทธ์ที่ 2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
          กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
          กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การสรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 4.1 สรรหาครู ให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง
          กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
          กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
          กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม  
          กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
          กลยุทธ์ที่ 5.3 จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เพียงพอและเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
          กลยุทธ์ที่ 6.2 บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ 7.1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต