[ วิสัยทัศน์ ] : [ พันธกิจ ] : [ปรัชญา ]
 
   
[ วิสัยทัศน์ ]  
............“โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนและระบบการบริหารให้ได้มาตรฐาน โดยใช้สิทธิเด็กเป็นฐาน  ให้ก้าวทันเทคโนโลยี  มีระเบียบวินัยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  พร้อมปลูกฝังคุณธรรม  ก้าวนำภูมิปัญญา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การมีส่วนร่วมของชุมชน  ครูทุกคนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ”
   
  [ พันธกิจ ]
  • สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการ  รวมทั้งเด็กพิเศษและเด็กพิการ
  • ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  • สร้างและปรับปรุงระบบการบริหารงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น
  • ส่งเสริม  การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้สิทธิเด็กเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนเพื่อนเด็ก   (Child  Friendly  School)  พัฒนานักเรียนให้เกิดพหุปัญญาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  โดยเน้นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ตระหนักและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความเป็นครูมืออาชีพ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
[ ตราประจำโรงเรียน ] [ ปรัชญา ]
ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำสิทธิเด็ก
[ อักษรย่อ ]
[ สีประจำโรงเรียน ]              
ค.ข.
ความหมาย
ค. หมายถึง ความรู้ ความดี ความงาม
ข. หมายถึง เข้มแข็ง แข็งแรง แข่งขัน
เหลือง - แดง
สีเหลือง  หมายถึง  ความสงบ สว่างไสวด้วยปัญญา
สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  แข็งแรง กล้าหาญกล้าแสดงออก
                                                     
   

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โทร : 043-210693 โทรสาร: 043-210693
Copy Right 2011@ kksc.ac.th