[ โครงสร้างการบริหาร ]

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

               
         
        นายอนุชิต อุปแก้ว  
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
           
         
        นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์  
        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
               
               
       
      นางจินตนา แทนไธสง นางบัวทอง พลตรี   นายทัฐศิน สลางสิงห์ นางสาวจงกล คำจันวงษ์
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง