[ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ]

   
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บุคลากรสนับสนุนการสอน
นักการ - ภารโรง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]