[ เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน ]

เพลงมาร์ช โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)


คูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)

สิทธิเด็กยึดมั่น เป็นปรัชญา

ลูก (ค.ข.) ใจเข้มแข็งแกร่งขยัน

มีความรู้ พร้อมความดี มีวินัย

(บ้าน) อุ่นใจ ในวิมาน สถานศึกษา

เขียวชอุ่ม พุ่มไสว ใจรื่นรมย์

(เหลือง) สงบ สว่างไสว ไวปัญญา

(แดง) เข้มแข็ง แกร่งกล้าหาญ สามัคคี

ลูก ( ค.ข.) ใจรักเรียน เพียรศึกษา

เป็นแสนยา อานุภาพ อันร้อนแรง

คุณธรรม เลิศล้ำ นำศึกษา

เทิดคุณค่า สถาบัน อันเกริกไกร

รู้สร้างสรรค์ รู้สร้างงาน ทุกอย่างไป

มีน้ำใจ งามสง่า น่าชื่นชม

ทุกเวลา พวกเรามา พาสุขสม

เราชื่นชมใจพร้อมพรรค ประจักษ์ดี

งามวาจา ค่านิยม สมศักดิ์ศรี

ประพฤติดี เป็นศรีสุข ลูกเหลืองแดง

รู้จรรยา มารยาท ดุจคลังแสง

ช่วยเติมแต่ง ท้องถิ่นไทย ให้เจริญ


(ซ้ำ)