[ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ]

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
 

นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
   

นายสุพจน์  คำใบ

นายชัยยันต์  ทุงจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
   
   

นายอภิรักษ์  ชุมสีดา

นายประสิทธิ์  ปะตะสังข์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายสานิต  ใจตาง

นายสาคร  สุวรรณโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
   

นายอภิชาติ  งานยางหวาย

นางบุญน้อม  จงรักกลาง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนผู้ปกครอง

   
   

นางเพ็ญมณี  โคบาล

ร้อยตรีวาล  สีพั้ว

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนศิษย์เก่า

   

พระครูประสิทธิ์สุธรรมสาร

นายวิชิต  คุณวันดี

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้แทนองค์กรศาสนา

   
   

นายบัวลัย  นวนสิงห์

นายอนุชิต อุปแก้ว

ผู้แทนครู

ผู้อำนวยการโรงเรียน