[ เป้าหมาย ]

ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ดำเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนในระดับปฐมวัยและวัยการศึกษาภาคบังตับทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเสมอภาคกัน
 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในระดับพอใช้ถึงระดับดี  พัฒนาให้เกิดพหุปัญญา อย่างน้อย  4  ใน  8 ข้อ 80%  
 3. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  แสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย    75%
 4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านสิทธิพื้นฐานของเด็ก 95% 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  เหมาะสมกับวัย 80% 
 6. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 95% 
 7. โรงเรียนปลอดภัย  บรรยากาศน่าอยู่  น่าอาศัย 95% 
 8. ครู/ผู้บริหาร  มีความเป็นครูมืออาชีพ 
 9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกถานศึกษา
 10. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน 80%
 11. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาทั้งด้านการเรียน พฤติกรรมและสุขภาพ