[ ข้อมูลทั่วไป ]


สภาพแวดล้อมทั่วไปทางการบริหาร


       โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)


       โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน ทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 16 เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2550 ได้โอนมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

การก่อตั้งโรงเรียน


       โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2481 ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแวงน้อย10 (วัดบ้านคูขาด)   อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยขุนเสลภูมิพิพัฒน์ นายอำเภอพลสมัยนั้น เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยอาศัยเงินบำรุงการศึกษาเป็นเงินเดือนครู สถานที่เล่าเรียน อาศัยศาลาวัดบ้านคูขาด ทำการเปิดการสอนในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน ครู 2 คน ทำการสอนจากชั้น ป. 1 ถึง ป. 2   ต่อมาได้ขยายเป็นชั้น ป.3 ป.4 ตามลำดับ โดยมี นายเคน  นาสมตรึก เป็นครูใหญ่  ต่อมาปี พ.ศ. 2493 ทางราชการได้แบ่งการปกครอง แยกตำบลแวงน้อยออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลแวงน้อยและตำบลโคกสง่า  ทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสง่า 5 (วัดบ้านคูขาด) เพื่อให้เป็นไปตามชื่อตำบลใหม่ และต่อมาปี 2521 ทางโรงเรียนโดยคณะครูและกรรมการศึกษา  ได้ขอเพิ่มเติมชื่อของโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนบ้านคูขาด เป็น โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) เนื่องจากเห็นว่าพระมหาสถิตย์  ถาวโร (ปธ.9) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษา ในโรงเรียนมาโดยตลอด และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) มีผู้บริหารที่ได้มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น จนเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนและสังคมมาโดยตลอด ทุกยุคทุกสมัย ตามลำดับดังนี้ 

     

1. นายเคน นาสมตรึก
2. นายทองอินทร์ ชัยนิคม
3. นายผอง เกตพิบูลย์
4. นายสมจิต เกตพิบูลย์ พ.ศ. 2534 - 2558
4. นายอนุชิต อุปแก้ว พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

   

ที่ตั้งปัจจุบัน

       โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ทุ่งนา
ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านหนองแกมน ทุ่งนา และสถานีอนามัย
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านหนองแกมนและทุ่งนา
ทิศตะวันตก ติดกับ ทุ่งนาหมู่บ้านคูขาดและบ้านโคกสง่าพัฒนา

 

การถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


       ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภารกิจได้ถ่ายโอนไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 และบุคลากรครู ได้ถ่ายโอนไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550